ધોરણ 10-12 ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ ડાઉનલોડ | GSEB SSC HSC Duplicate Marksheet Online Registration @gsebeservice.com

અમારા WhatsApp ગૃપપમાં જોડાઓ Join Now

ધો.10-12ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ માટે ગાંધીનગરનો ધક્કો નહીં ખાવો પડે, 1952થી અત્યાર સુધીના ડોક્યુમેન્ટ ઘરે બેઠા મળશે

ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ ઉપરાતં ઓલ્ડ એસ.એસ.સીના વિદ્યાર્થી અને અરજદારો હવે માત્ર ઓનલાઈન અરજી કરીને ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ, પ્રમાણપત્ર, માઈગ્રેશન તથા સમકક્ષતા પ્રમાણપત્ર મેળવી શકશે. આમ હવે વિદ્યાર્થીઓએ ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ માટે ગાંધીનગરના ધક્કા ખાવા પડશે નહીં. અરજદારે ઓનલાઈન કરેલી અરજી ચકાસીને જે ડોક્યુમેન્ટ માંગ્યું હોય તે ત્રણ દિવસમાં વિદ્યાર્થીના સરનામા પર પોસ્ટ કરવામાં આવશે. આમ અઠવાડીયામાં ઘરે બેઠા મળી જશે.

GSEB SSC (10th) and HSC (12th) – Older SSC students and applicants can now apply for online duplicate marksheets at www.gsebeservice.com, Certificate, Migration and Certificate of Equality. Thus, students will no longer have to visit the shaking of Gandhinagar for fake marksheets. After examining the online application, the documents sought by the applicant will be posted to the student’s address within three days. Thus, you will be found sitting at home during the week.

How to get GSEB SSC & HSC duplicate mark sheet online?

Step-1: First, go to the site www.gsebeservice.com in your mobile or computer.

Step-2: Then find the Students tab in the menu section

Step-3: Then find the Student Online Services tab in it.

Related Posts  Jagannath Rath Yatra Live 2022

Step-4: If you want to get SSC duplicate marksheet, then search for “SSC / HSC duplicate marksheet / certificate”.

Step-5: If you want to get HSC duplicate marksheet then get “10th duplicate marksheet / certificate” in it.

Step-6: Click on the Register tab.

Step-7: Then fill your basic details and register on it.

Step-8: Then log in with your mobile number. And apply password for SSC or HSC duplicate mark sheet.

What is the Application Fee for Duplicate Marksheet?

1. Duplicate marksheet fee of Rs. 50 / –

2. Migration Certificate: Rs. 100 / –

3. Prosperity certificate: Rs. 200 / –

4. Speed ​​Post Fee: Rs. 50 / –

Important Links:

Download Press Note: Click Here

Online Registration: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *