મોદી કેબિનેટે દેશભરમાં PM WI-FIને આપી મંજૂરી, 1 કરોડ ડેટા સેન્ટર ખુલશે PM WI-FI in India

અમારા WhatsApp ગૃપપમાં જોડાઓ Join Now

Free Wi Fi Data Centre In India


According to Union Minister Ravi Shankar Prasad, the government will open 10 million data centers in the country. The project has been dubbed the Prime Minister’s WiFi Access Interface, which will revolutionize the Wi-Fi in the country.

Under it, the government will open a Public Data Office (PDO), without the need for a license. Any available store can be converted into a data office. The center will be allowed to open in 7 days for data office, data aggregator, app system by the government.

Union Minister Ravi Shankar Prasad said fiber connectivity would also be connected to the islands of Lakshadweep. Connectivity will be delivered from Kochi to 11 islands of Lakshadweep in 1000 days.

Approval of Self-Employed India Employment Scheme

Union Minister Santosh Gangwar informed at a press conference that a self-reliant India employment scheme would be implemented in the country. Under which the total cost till 2020-30 will be 22 thousand crore rupees. About 58.8 lakh workers will benefit under this project. For those who are employed from March 2020 to next year, their EPF contribution will be provided by the government. The government will provide 24 per cent EPF contribution to the company which has more than 1000 employees.

Related Posts  Khel Mahakumbh 2022 Gujarat Online Registration @khelmahakumbh.org

Important links:

ગુજરાતી ન્યુઝ રીપોર્ટ અહિંથી વાંચો

According to Santosh Gangwar, when the Modi government came to power, there were 6 crore jobs in the organized sector. Which has now increased to 100 million jobs. In addition, the Union Cabinet has approved the USOF scheme in two districts of Arunachal Pradesh, Assam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.