LOK RAXAK-PSI-ASI EXAM DATE AND PLACES DECLARED

લોકરક્ષકની લેખિત પરીક્ષા તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૫ (ત્રીજી મેં) નારોજ અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, જુનાગઢ તથા ભાવનગર ખાતે યોજાનાર છે.

પો.સ.ઇ./એ.એસ.આઇ.ની લેખિત પરીક્ષા તા.૦૨,૦૩,૦૪/મેં/૨૦૧૫ નારોજ અમદાવાદ ખાતે યોજાનાર છે.

asi psi

See also  Gujarat Vidyapith Selection List for MSW 2015-16


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *