પા પા પગલી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ભરતી – PA PA Pagali Project Bharti

Project Pa Pa Pagli : આંગણવાડીમાં  પાપા પગલી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત PTC અને B.Ed તેમજ Pre PTC કરેલા ઉમેદવારોની ભરતી બહાર પડશે

પાપા-પગલી-પ્રોજેકટ

◆ કામગીરી શિક્ષણ શાખા અને આંગણવાડી કાર્યકરને આંગણવાડીની અંદર આવતા બાળકોને ભણાવવાના રહેશે રહેશે

See also  ગુજરાતના યુવાનો માટે આર્મી અગ્નિવીર ભરતી 2023 નિયમોમાં સુધારા સાથે નવી ભરતી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *