શૈક્ષણિક કેલેન્ડર | દિવાળી વેકેશન તારીખ | ઉનાળુ વેકેશન તારીખ | Educational Calendar 2022-23

અમારા WhatsApp ગૃપપમાં જોડાઓ Join Now

નવું શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23 સમયપત્રક, બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખથી લઈ વેકેશન સુધીની કરી સ્પષ્ટતા

  • રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગે કેલેન્ડર બહાર પાડ્યું
  • નવું શૈક્ષણિક સત્ર ક્યારથી શરૂ થશે
  • 9 થી 12 ના અભ્યાસ ક્રમમા સમય
  • દિવાળી વેકેશન તારીખ | ઉનાળુ વેકેશન તારીખ
  • બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખ 2023

Diwali Vacation Date 2022 | Unalu Vacation Date 2023

Announcing another, Ashwini Kumar said that no school in Gujarat will be able to raise fees in the coming academic year. Depending on the financial position and convenience of the guardian, the limit of payment of fees will be increased up to 6 months if required.

Monthly school calendar (2022 – 2023)

GSEB Academic Calendar 2022-23 for grades 1 to 12
The Central Board of Secondary Education (GSEB) has issued an important notice on the 2022-23 school calendar. The Board noted that the National Council for Educational Research and Training (NCERT) is developing an alternative study calendar for students in grades 1 to 12. Students can study CBSE 2022-23 academic calendar.

Educational Calendar 2022 | Diwali Vacation Date 2022 | Unalu Vacation Date 2023 શૈક્ષણિક કેલેન્ડર

Educational Calendar 2022 | Diwali Vacation Date 2022 | Unalu Vacation Date 2023

Educational Calendar 2022 | Diwali Vacation Date 2022 | Unalu Vacation Date 2023 શૈક્ષણિક કેલેન્ડર

Educational Calendar 2022 | Diwali Vacation Date 2022 | Unalu Vacation Date 2023 શૈક્ષણિક કેલેન્ડર

VACATION DATE DECLARER – Common Academic Calendar Announced by Gujarat Education Department, Find Out How Long Diwali Vacation Will Be: In view of the situation arising due to the corona virus, the Romanian government today made some important announcements on education. Addressing a press conference, Chief Minister’s Secretary Ashwini Kumar said that there would be a vacation till June 1 in primary, secondary and upper secondary schools in the state. “Earlier, we had decided that the academic session was to be started on April 20 this year but due to lockdown it is not possible to start the academic session on April 20, so it has been decided that a vacation of primary, secondary and higher secondary schools will be made on June 1,” he said. Then there will be men.

Related Posts  ધોરણ ૧૦ પછી શું? After Std-10 Detail in PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published.