શૈક્ષણિક કેલેન્ડર | દિવાળી વેકેશન તારીખ | Educational Calendar 2022-23


See also  ગુજરાતનું નવું મંત્રીમંડળ : કેબિનેટ કક્ષા , રાજ્યકક્ષાના કયા મંત્રીને કયું ખાતું ?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *