ગુજરાત મુલ્કી સેવાના નિયમો – ૨૦૦૨ Gujarat Mulki Seva Niyamo 2002 All in PDF

The Gujarat Civil Services Rules, 2002

ગુજરાત મુલ્કી સેવાના નિયમો – ૨૦૦૨

See also  માનવ કલ્યાણ યોજના | Manav Kalyan Yojana @e-kutir.gujarat.gov.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *