ગુજરાત મુલ્કી સેવાના નિયમો ૨૦૦૨ Gujarat Mulki Seva Niyamo GCSR Rules 2002 All in PDF

ગુજરાત મુલ્કી સેવાના નિયમો – ૨૦૦૨

પગાર આધારિત ભથ્થા નિયમો : ડાઉનલોડ
પેન્શન નિયમો :ડાઉનલોડ
નોકરીની સામાન્ય શરતો નિયમો :ડાઉનલોડ
ફરજ પર જોડાવાના સમય, રાજ્યેતર સેવા,
ભારત બહાર પ્રતિનિયુક્તિ, ફરજમોકૂફી, બરતરફી અને રૂખસદ નિયમો :
ડાઉનલોડ
રજા નિયમો :ડાઉનલોડ
પગાર નિયમો :ડાઉનલોડ
રહેણાકના મકાનોમાં વસવાટ નિયમો :ડાઉનલોડ
મુસાફરી ભથ્થા નિયમો :ડાઉનલોડ

The Gujarat Civil Services Rules, 2002 GCSR Rules 2002 PDF

GCSR 2002 Additions to pay : Download
GCSR 2002 Pension Rules :Download
GCSR 2002 General Conditions of Services :Download
GCSR 2002 Joining Time, Foreign Service,
Deputation Out of India, Payment durning Suspension :
Download
GCSR 2002 Leave :Download
GCSR 2002 Pay :Download
GCSR 2002 Occupation of Government Residential Accommodation :Download
GCSR 2002 Travelling Allowance :Download

See also  ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે | Free Drum And Two Plastic Baskets


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *