સરકારી પરિપત્રો | PARIPATRA

સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવતા તમામ પરિપત્ર


  • પ્રથમ અને બીજા તબક્કાની ચૂંટણીના દિવસે જાહેર રજા રહેશે
  • પ્રથમ તબક્કામા 19 જિલ્લાઓમા જાહેર રજા રહેશે
  • બીજા તબક્કામા 14 જિલ્લાઓમા જાહેર રજા રહેશે

1 લી ડિસેમ્બર અને 5 ડિસેમ્બર ચૂંટણીના મતદાન દિવસે જાહેર રજા બાબત લેટર Download


25 ઓકટોબરની રજા જાહેર બાબત પરિપત્ર Download


DOWNLOAD GUJARART PRIMARY SCHOOL PARIPATRA

નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ ના શિક્ષકોના 4200 ગ્રેડ પે બાબતે આજનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર(12-10-2022)


HTAT માં લઈ પ્રિન્સિપાલ બનેલ શિક્ષકની સિન્યોરિટી સળંગ ગણવા બાબત Download


More Paripatra : Click Here
 
CCC 50 Year Mukti Gujarat Civil Services Computer Training and Examination (Amendment )Rules ,2015
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *