સરકારી પરિપત્રો | PARIPATRA

સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવતા તમામ પરિપત્ર.

રાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી ફિક્સ પગારથી નિમણૂક પામેલ કર્મચારીઓની માંદગીના હેતુ માટેની રજાઓ બાબત પરિપત્ર

ડાઉનલોડ કરો

વિદ્યા સહાયક ભરતી તથા કેળવણી નિરિક્ષક ભરતી બાબતે લેટેસ્ટ પરીપત્ર 

તારીખ : 04-01-2024 અહીથી વાંચો.


સરકારી કર્મચારી માટે તારીખ ૧૩/૧૧/૨૦૨૩ ની જાહેર રજા રાખવા બાબતે ઓફીશિયલ પરિપત્ર જાહેર

ડાઉનલોડ કરો.


જ્ઞાન સહાયક ખેલ સહાયક ભરતી પરિપત્ર

જ્ઞાન સહાયક ખેલ સહાયક ભરતી પ્રેસનોટ

જ્ઞાન સહાયક પ્રાથમિક ઠરાવ અહીંથી વાંચો
જ્ઞાન સહાયક માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક ઠરાવ અહીંથી વાંચો
ખેલ સહાયક ઠરાવ અહીંથી વાંચો


10 વર્ષ સુધી એક જ તાલુકામા ફરજ બોન્ડ પેપર સુધરા પરીપત્ર

ડાઉનલોડ કરો.


42% DA ઓફિશ્યલ પરીપત્ર

ડાઉનલોડ કરો


TAT પરીક્ષા પદ્ધતિમાં ફેરફાર બાબત પરિપત્ર :

ડાઉનલોડ કરો


HTAT ને મૂળ સ્થાને મુકવા બાબત લેટેસ્ટ પરીપત્ર Download


ધોરણ 1માં પ્રવેશના સંદર્ભમાં મહત્વનો પરિપત્ર Download


સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ અંતર્ગત રેસીડેન્સીયલ સ્કૂલો શરૂ કરવા બાબત આજનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર 31/01/2023 Download


રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને ૧૦ / ૨૦ /૩૦ વર્ષે ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ આપવા બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


TET પરીક્ષા માં EWS ઉમેદવારો માટે 55% એ પાસ થવા બાબતે પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરો


  • પ્રથમ અને બીજા તબક્કાની ચૂંટણીના દિવસે જાહેર રજા રહેશે
  • પ્રથમ તબક્કામા 19 જિલ્લાઓમા જાહેર રજા રહેશે
  • બીજા તબક્કામા 14 જિલ્લાઓમા જાહેર રજા રહેશે

1 લી ડિસેમ્બર અને 5 ડિસેમ્બર ચૂંટણીના મતદાન દિવસે જાહેર રજા બાબત લેટર Download


25 ઓકટોબરની રજા જાહેર બાબત પરિપત્ર Download


DOWNLOAD GUJARART PRIMARY SCHOOL PARIPATRA

નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ ના શિક્ષકોના 4200 ગ્રેડ પે બાબતે આજનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર(12-10-2022)


HTAT માં લઈ પ્રિન્સિપાલ બનેલ શિક્ષકની સિન્યોરિટી સળંગ ગણવા બાબત Download.


મહત્વના પરિપત્રો નું સંકલન એક PDF માં- Click Here


More Paripatra : Click Here
 
CCC 50 Year Mukti Gujarat Civil Services Computer Training and Examination (Amendment )Rules ,2015
 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *