SAURASHTRA UNIVERSITY M.A. EDUCATION SEM 2 FORM RELATED

એક્સ્ટર્નલ એમ.એ. એજ્યુકેશન અને એમ.એ. ગાંધીયન સ્ટડીઝ સેમેસ્ટર ૨ નાં ફોર્મ તા. ૦૬/૦૪/૨૦૧૫ થી ૧૧/૦૪/૨૦૧૫ સુધી રેગ્યુલર ફી સાથે અને ૧૬/૦૪/૨૦૧૫ થી ૧૮/૦૪/૨૦૧૫ સુધી રેગ્યુલર ફી + લેઈટ ફી સાથે ભરાશે.

saurashtra

Leave a Reply

Your email address will not be published.