ગુજરાત જમીનનાં જુના રેકર્ડ ડાઉનલોડ કરો AnyROR OLD Land Record Online Site

અમારા WhatsApp ગૃપપમાં જોડાઓ Join Now

ગુજરાત સરકારના Revenue Department દ્વારા લેન્ડ રેકોર્ડ સિસ્ટમને ઓનલાઇન બનાવવામાં આવેલ છે. Gujarat E Dhara તરીકે ઓળખાતી ડીજીટાઈઝેશન સિસ્ટમને ભારત સરકાર તરફથી પ્રશંસા મેળવી છે. આ સિસ્ટમને e-Governance Project માટે એવોર્ડ પણ મળેલો છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના હિત માટે મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે. હવે રાજ્યના ખેડૂતો મહેસૂલી રેકોર્ડ એટલે Land Record નમૂના 7/12, 8-A, 6 વગેરે Download કરી શકાશે. આ ડીજીટલ સાઇન્ડની નકલ AnyRoR Anywhere Portal અને iORA portal પરથી મેળવી શકાશે.

AnyRoR Gujarat

ગુજરાતના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે ક્રાંતિકારી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારમાં ઈ-ગવર્નન્સના પ્રયાસોના ભાગરૂપે જમીનના ગામ નમૂના 7/12 અને 8-અ ની નકલ મેળવી શકાશે. ખેડૂતો પોતાના bhulekh Naksha સરકારના અધિકૃત પોર્ટલ મેળવી શકાશે. જેથી gujarat bhulekh land records કઢાવવા માટે સરકારી કચેરીઓના ધક્કા ખાવા પડશે નહીં.

કયા-કયા Land Records AnyRoR પરથી જોઈ શકાશે?

Anyror @Anywhere વેબસાઈટ પરથી ગ્રામ્ય વિસ્તારના જમીન રેકોર્ડ અને શહેરી વિસ્તારના જમીન રેકોર્ડ જોઈ શકાય છે. જેની માહિતી નીચે મુજબ છે.

Rural Land Records

ગ્રામ્ય વિસ્તારના ખેડૂતો પોતાના જમીનનો રેકોર્ડ જોવા માટે મહેસૂલ વિભાગની અધિકૃત વેબસાઇટ જવાનું રહેશે. ગ્રામ્ય વિસ્તારના  કયા-કયા જમીન રેકોર્ડ ઓનાલાઈન જોઈ શકાય તેની માહિતી નીચે મુજબ છે.

    ● e-CHAVDI (ઈ-ચાવડી)

    ● OLD Scanned VF-7/12 details (જૂના સ્કેન કરેલા ગામ નંબર- 7/12 ની વિગતો)

    ● OLD Scanned VF-6 Entry Details (જૂના સ્કેન કરેલા હકક પત્રક ગામ નંબર-6 ની વિગતો)

    ● VF-7 Survey No Details (ગામ નંબર-7 ની વિગતો)

    ● VF-8A Khata Details (ગા.ન- 8અ ની વિગતો)

    ● VF-6 એન્ટ્રી Detail (હક્ક પત્રક ગા. ન. 6 ની વિગતો)

    ●135-D Notice for Mutation ( હક્ક પત્રક ફેરફાર માટે 135-ડી ની નોટીસ)

    ● New Survey No From Old For Promulgated Village

 • Entry List By Month Year
 • Integrated Survey No Detail (સરવે નંબરને લગતી સંપૂર્ણ માહિતી)
 • Revenue Case Details
 • Know Khata By Owner Name (ખાતેદારના નામ પરથી ખાતુ જાણવા)
 • Know Survery No Detail By UPIN

➯View Land Record Rural : Click Here

URBAN Land Records

શહેરી વિસ્તારના નાગરિકો પોતાની જમીનનો રેકોર્ડ ઓનલાઈન જોઈ શકે છે. શહેરી વિસ્તારનો જમીન રેકોર્ડ જોવા માટે પણ મહેસૂલ વિભાગની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ જવાનું રહેશે. કયા-કયા Urban Land Record ઓનાલાઈન જોઈ શકાય તેની માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • Survey No Detail (સરવે નંબરની વિગતો)
 • Nondh No.Details
 • 135-D Notice Details
 • Know Survey No. By Owner Name
 • Entry List By Month Year
 • Know Survey No Detail By UPIN
Related Posts  શાળા મિત્ર એપ્લિકેશન | Shala Mitra App – Study for GSEB

➯View Land Record Urban : Click Here

Land Record Online Site

This application use for the Record of – Any Ror, Anyror, 7/12 record, Land record , sat bar, 7/12 8a,gujarat Jamin record, horticulture land, Non farming area NA land, Industrial Land, GIDC, Commercial Land, Allocation of land, Name of gathering.

✪ You can see information with assistance of … ..

⇒District

⇒Taluka

⇒Village

⇒Survey Number

Any Ror Gujarat View Here

Type of Land Records

i-ORA Gujarat પર ઉપલબ્ધ સેવાઓ

iORA એટલે કે Integrated Online Revenue Applications થાય છે. મહેસૂલ વિભાગની આ વેબસાઈટ પર જમીનને લગતી ઘણી બધી સેવાઓ આપવામાં આવે છે. જમીનને લગતી સેવાઓ નીચે મુજબ છે.

 • પ્રિમિયમ ભરવા પરવાનગી મેળવવા
 • બિનખેતી પરવાનગી મેળવવા
 • બિનખેતી પ્રિમિયમ સાથે બિનખેતી પરવાનગી
 • પ્રામાણિક ઔદ્યોગિક હેતુ પ્રમાણપત્ર મેળવવા
 • જમીન ખરીદવા પરવાનગી મેળવવા
 • હક્કપત્રક સંબંધિત અરજી
 • સિટી સરવે કચેરી સંબંધિત અરજીઓ
 • સબ-રજીસ્ટ્રાર કચેરી સંબંધિત અરજી
 • જમીન માપણી સંબંધિત અરજી
 • ખેડૂત ખરાઈ પ્રમાણપાત્ર મેળવવા
 • ગુજરાત જમીન પચાવવા પર અધિનિયમ-2020
AnyRoR Gujarat WebsiteClick Here
i-ORA Gujarat PortalClick Here
Download Digitally Signed RoRClick Here
Check URBAN Land RecordsClick Here
Check Rural Land RecordsClick Here
New Online ApplicationClick Here


AnyROR OLD Land Record  Online Site @https://anyror.gujarat.gov.in

Get A Old Land Record In Just Minutes @anyror gujarat gov in Any ROR Gujarat or Any Records of Rights Anywhere in Gujarat is a software application designed to help any citizen of Gujarat by providing information pertaining to land records. The primary objective of this online portal is to give you access (only if you are a citizen of Gujarat) to your land details, land owner’s name, and more, through 7/12 Utara—an extract of the land register or records maintained by the governments of Maharashtra and Gujarat.

AnyROR OLD Land Record Online Site જમીન નાં જુના રેકર્ડ ડાઉનલોડ કરો

AnyROR is the online website that will have the Land Records available anywhere. National Informatics Centre develops the software system with the Revenue Department of Gujarat. Officials regularly update land records of the state in the online web portal. AnyROR documents show the complete information about the land ownership, survey number of rural and urban areas of the country. These documents will help in the land transactions process. As this is the online process, you can check information from anywhere using the document details.Launched by the Revenue Department of NIC (National Informatics Centre), the software covers 26 districts and 225 talukas of the state of Gujarat.

Related Posts  નવી મતદાર યાદી 2021 | New Matdar Yadi PDF Download | Gujarat Voter List 2021

Requirements of AnyROR Record

 • The ROR land details used for many purposes they are like
 • Check ownership of land
 • It is an important document during the registration
 • ROR is used to get loans from the bank
 • Land records are helpful to verify the owner during land sale
 • Division of land among the family member

Types Of AnyROR Anywhere 7/12

There are four types of AnyROR which are available and here are the kinds of AnyROR 7/12
VF7 : Village Form 7, also called as 7/12 or Satbara Utara form. We get the land details like ownership of land, boja, and other information from VF7 form.
VF 8A: Village Form 8A contains the Khata Details. It has complete information about the Khata Number and owner details.
VF6: Village Form 6 is the register taken care by Talati or Village Accountant to integrate day to day changes in land records. With this, you can check any changes in the details.
135D: 135 D is a mutation notice that is prepared by Talati when we apply for the mutation. It is given to Khatedars concerned parties and any other for any objections.

Benefits of Any ROR Gujarat Land Records

 • Many benefits will help the landowners in their registration process.
 • AnyROR will decrease the chance of false registration
 • No need to visit the offices for the land records every time
 • All the land records are available in the online portal
 • Access the details with simple information.
 • Survey number, land type, transactions, crop details are available.

What is E-Dhara

E-Dhara is the government office located at every Taluka Mamlatdar office. It maintains the land administration of the state. The system has the computerised ROR account that consists of

 1. Digitalized ROR from the authorised counter in Taluka Office
 2. Receiving mutation application online and update them immediately.
Related Posts  ઇ-ચલણ - ચેક કરો અને પેમેન્ટ કરો | E-Challan Gujarat

How To Get Certified Computerized Copy Gujarat Land Record

 • To get the computerised copy of VF7/12/VF 8A or VF 6, you need to follow the steps as given below section
 • First, visit the nearest e-Dhara Kendra available at the local Taluka Mamlatdar office.
 • Here, request for the ROR print and you should have survey number, owner name, Khata Number.
 • The office will confirm your details and give the print of 7/12 or 8 A village form.
 • You need to pay the fare of 15 Rupees to the officer for the ROR form.

Importance of Gujarat Records of Rights :

 • Protects the rights of the owner of the land
 • Helps to get a loan from a bank
 • Court demands land records proof in case any dispute arises
 • A certified copy of records of rights protects you from illegal land acquisitions or grabbing

Uses of Gujarat Records of Rights

 • Can be used to check the ownership of the land
 • Can be used to get access to information pertaining to the land
 • Works as a vital document during the land sale
 • Can be used by farmers as a document while getting a loan from the bank
 • During the land sale, the land records can be used by the buyer can verify or check the revenue records of the land through land records

How to Check Land Records Survey No Urban

 • Visit the website of AnyROR Gujarat in the browser.
 • Click on View Land Records-Urban from the home page of the site.
 • Select from the options according to the requirement of the details available on the website.
 • Choose the District, and City Survey Office form drop list given in the text space on the page.
 • Also, enter the ward, survey No, Sheet No from the list. All this information is available on the website.
 • Enter the text given in the yellow background in the text space for the security purpose.
 • Tap on “Get Detail” button on the page that will display the results on the page.
 1. VF6 or Village Form 6
 2. VF7 or Village Form 7
 3. VF8A or Village Form 8A

➯View Land Record Rural : Click Here
➯View Land Record Urban : Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *