કચેરી કાર્ય પદ્ધતિ અને સરકારી લેખન પદ્ધતિ

જો તમે સરકારી પરીક્ષા આપવાની તૈયારી કરતા હોય તો ,તમને આ વાત ની ખાસ ખબર હોવી જોઇયે

સચિવાલય માં કયા વિભાગ માં કયા કાય કામ થાય છે?

આ કચેરી કાર્યપધ્ધતિ ની પુસ્તિકા(PDF) માં દરેક કાર્ય સમજાવ્યા છે અને તેના લગતા પરિશિષ્ઠો (DEMO FORM) બતાવમાં આવ્યા છે.

કચેરી કાર્યપદ્ધતિ

  • કચેરી કાર્યપદ્ધતિ પુસ્તિકા
  • (સચિવાલયના વિભાગો માટે)
  • સુધારેલી આવૃત્તિ : 2009
  • PAGE : 107
  • SIZE : 1.60 MB
  • પ્રકાશક : વહીવટી સુધારણા અને તાલીમ પ્રભાગ, સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

કચેરી કાર્યપદ્ધતિ Kacheri Karyapaddhati Gujarati PDF Download

સરકારી લેખન – પદ્ધતિ Sarakari Lekhan Paddhati PDF Download

ટૂંકમાં માહિતી : Download

See also  મૌસમ એપ | mausam app @mausam.imd.gov.in


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *