કચેરી કાર્ય પદ્ધતિ અને સરકારી લેખન પદ્ધતિ

જો તમે સરકારી પરીક્ષા આપવાની તૈયારી કરતા હોય તો ,તમને આ વાત ની ખાસ ખબર હોવી જોઇયે

સચિવાલય માં કયા વિભાગ માં કયા કાય કામ થાય છે?

આ કચેરી કાર્યપધ્ધતિ ની પુસ્તિકા(PDF) માં દરેક કાર્ય સમજાવ્યા છે અને તેના લગતા પરિશિષ્ઠો (DEMO FORM) બતાવમાં આવ્યા છે.

કચેરી કાર્યપદ્ધતિ Kacheri Karyapaddhati Gujarati PDF Download

સરકારી લેખન – પદ્ધતિ Sarakari Lekhan Paddhati PDF Download

ટૂંકમાં માહિતી : Download

See also  ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે | Free Drum And Two Plastic Baskets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *