કચેરી કાર્ય પધ્ધતિ | સરકારી લેખન પધ્ધતિ | Kacheri Karyapaddhati Gujarati PDF | Sarkari Lekhan Paddhati Gujarati PDF

અમારા WhatsApp ગૃપપમાં જોડાઓ Join Now

Gujarat Sarkar ni Sachivalay Vibhago mateni Kacheri Karya Padhdhati…Super E-Book for information

 • Gujarat Sarkar ni Sachivalay Vibhago mateni Kacheri Karya Padhdhati…
 • Super E-Book for information Must Download this E-Book.
 • This E-Book has been Very useful also in Competitive exam preparation.
 • Download this E-Book

Kacheri Karyapaddhati

 • કચેરી કાર્યપદ્ધતિ પુસ્તિકા
 • (સચિવાલયના વિભાગો માટે)
 • સુધારેલી આવૃત્તિ : 2009
 • PAGE : 107
 • SIZE : 1.60 MB
 • પ્રકાશક : વહીવટી સુધારણા અને તાલીમ પ્રભાગ
 • સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
 • Full E-Book : Download
 • Sort Book : Download

Kacheri Karyapaddhati Gujarati PDF
 • Class No : 351.1
 • Accession No : 062814
 • Title : Kacheri Karyapaddhati
 • Pubilsher : Government Printing And Stationary
 • place : Gandhinagar
 • Year : 1984
 • Price :
 • Pages : 139p
 • ISBN :
 • Author : By Government
 • Download

Kacheri Karyapaddhati Gujarati PDF

Sarkari Lekhan Paddhati

 • Title : Sarkari Lekhan-Paddhati સરકારી લેખન – પદ્ધતિ
 • Pubilsher : ભાષા નિયામકની કચેરી
 • place : Gandhinagar ગાંધીનગર
 • Year : 2010
 • Pages : 314p
 • ISBN :
 • Author : By Government
 • Full E-Book : Download

Related Posts  Karkidi Margdarshan 2018 (Career Guidance) Book for 10th and 12th Passed Students

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *