સરકારી યોજનાઓની યાદી | Sarkari Yojana All in one PDF Gujarati

અમારા WhatsApp ગૃપપમાં જોડાઓ Join Now

Sarkari Yojana All in one PDF file Download in Gujarati

Sarkari yojana list 2020-21- सरकारी योजना New list Pdf Download in Gujarati: Gujarat Government Welfare 118 Schemes PDF,Govt Yojana List includes Gujarat Sarkar ni Yojana, Gujarat Government,Latest News, jobs Updates, Technology Tips and General Information Updates, remain with us avakarnews Please share together with your companions this Post.

Gujarat Sarkari Yojana 2020-21 List in Gujarati | Gujarat Mukhyamantri New Scheme and Yojana | List of Gujarat Government Schemes pdf

The schemes launched by focal and chaos governments of India for lessening of poverty, broad welfare and rural development.
The ministries of the command of India grasp be as tall as up with variety of management programs called schemes (Yojana) from time to time. These schemes could be both Central, aver known factor or location collaboration between the Centre and therefore the states.

  • Sarkari Kalyankari Yojna Mahiti Book pdf
  • Sarkari Yojna Mahiti Book pdf
  • Arogyalakshi Yojana Rojagar and Talim Yojana
  • Shramyogi Kalyan Bord Yojana
  • Other Yojana

Gujarat command Welfare Schemes: The article, under correctly to equality, states that: “Nothing during this article shall avoid the dignity from manufacture any exceptional provision for ladies and youngsters . additionally , the Directive ethics of municipal guideline 39(A) states that: “The glory shall, especially , straight its guidelines towards securing that the citizens, men and ladies equally, contain truth to an enough process of livelihood.”

Related Posts  Drums And Plastic Baskets Yojana

Download Government Yojnao Notes & PDF in Gujarati

Sarkari Kalyankari Yojna Mahiti Book pdf
શિક્ષણ યોજનાઓ, આરોગ્યલક્ષી યોજનાઓ, મહિલા અને બાળ કલ્યાણ યોજનાઓ, સંકલિત બાળ વિકાસની યોજનાઓ, સમાજ સુરક્ષા યોજનાઓ, ઉધોગ રોજગાર યોજનાઓ, ખેતી અને પશુપાલન યોજનાઓ, દિવ્યાંગને લગતી યોજનાઓ
Download
સરકારી યોજના માહિતી બુકDownload
આરોગ્યલક્ષી યોજના રોજગાર અને તાલીમ યોજનાDownload
અન્ય સરકારી યોજનાઓDownload
શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ યોજનાDownload
All Sarkari YojanaDownload
તમામ સરકારી યોજનાના PDF ફોર્મDownload

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *