CCI HEAD CLERK FINAL ANSWER KEY DECLARED

 કમિશનર, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક :CCI/2012-2 અન્વયે હેડ કલાર્ક સંવર્ગના કર્મચારીઓની ભરતી કરવા માટે તા. ૨૮/૧૨/૨૦૧૪ ના રોજ વિવિધ સેન્ટરો ઉપર લેવાયેલ પરિક્ષાના પેપરની Final Answer Key બાબત ની સૂચન

 Click Here

Answer key

See also  PSI BHARTI KAUBHAND


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *