વિવિધ સરકારી યોજનાઓ / દાખલાના લાભ લેવા તમામ ડોક્યુમેન્ટની યાદી.

વિવિધ સરકારી પ્રમાણપત્ર કઢાવવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ/આધાર પુરાવાની યાદી*

વિવિધ સરકારી પ્રમાણપત્ર કઢાવવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ/આધાર પુરાવાની યાદી*

● નોન ક્રિમિલિયર પ્રમાણપત્ર

● EBC સર્ટિફિકેટ 

● જાતિનો દાખલો

● ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ

● આવકનો દાખલો

● મા કાર્ડ માટેના ડોક્યુમેન્ટ

● નવા રેશન કાર્ડ માટે

● લગ્નનું સર્ટિફિકેટ

● RTE

● રેશનકાર્ડમાં નામ એડ કરવા

● ફૂડ લાયસન્સ

● ગુમાસ્તા ધારા પ્રમાણપત્ર

● નામ- અટકમાં સુધારો 

See also  Gujarat Labour Welfare Board Educational Award Scheme Application Form @glwb.gujarat.gov.in


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *