ઓનલાઈન ચૂંટણી કાર્ડ રજીસ્ટ્રેશન | Online Voter Id Card Registration

દેશના ચૂંટણીપંચ દ્વારા દરેક રાજ્યમાં મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે. જેમાં ગુજરાત ચૂંટણી આયોગ દ્વારા New Voter List બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ યાદી CEO Gujarat ની અધિકૃત વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવે છે. આ યાદીમાં જે નાગરિકનું નામ આવશે તે તમામ મતદાન કરી શકશે. દરેક નાગરિકે 18 વર્ષની કે તેથી વધુ ઉંમર થાય તેમને પોતાના નજીકના BLO પાસે દસ્તાવેજો લઈને નામ નોંધણી કરાવવું જોઈએ. હવે દેશના નાગરિકોની નામ તપાસવા માટે ચૂંટણી વિભાગની કચેરી સુધી રૂબરૂ જવાની જરૂર નથી. આ કામગીરી સત્તાવાર વેબસાઈટ પરથી વિનામૂલ્યે કરી શકાશે. નાગરિકો મતદાર યાદીમાં નામ તપાસી શકશે.

ઓનલાઈન ચૂંટણી કાર્ડ રજીસ્ટ્રેશન | Online Voter Id Card Registration

Download Forms For Election Card

ગુજરાતના મતદારોને નવુ નામ દાખલ કરવા માટે, વિદેશમાં વસતા ભારતીય નાગરિકોને નોંધણી કરવા માટે, તથા વોટર લિસ્ટમાંથી નામ કમી કરવા માટે અલગ-અલગ ફોર્મની જરૂર પડે છે. તથા ચૂંટણી ઓળખપત્ર આવ્યા બાદ એમાં જરૂરી સુધારા-વધારા કરવા માટે Gujarat Election Card Form ના અલગ-અલગ નમૂના બનાવવામાં આવેલ છે.

Registration of Name in Electoral Roll (Form-6)

ભારતીય ચૂંટણી આયોગની મતદાર નોંધણી નિયમો, 1960ના ના મુજબ દેશના નાગરિક 18 વર્ષની ઉંમરે મતદાર યાદીમાં નોંધણી કરાવી શકે છે. મતદાર યાદીમાં પ્રથમ વખત મતદાર તરીકે નામ દાખલ કરવા માટે નમૂનો-6 નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત એક મતદાર વિભાગમાંથી અન્ય મતદાર વિભાગમાં સ્થળાંતર માટે નાગરિકો ફોર્મ નંબર-6 નો જ ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

Registration of Name in Electoral Roll (For Overseas Voter) Form-6A

ભારતના વિદેશમાં વસવાટ કરતા હોય એમને મતદાર યાદીમાં નામ સમાવેશ કરવા માટે નમૂના નંબર-6A નો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. આ ફોર્મ દ્વારા વિદેશમાં કોઈપણ કારણ અર્થે બહાર રોકાયેલા નાગરિકો આ ફોર્મ નંબર દ્વારા મતદાર યાદીમાં નામ ઉમેરી શકે છે.

Deletion of Name in Electoral Roll (Form-7)

ભારતના નાગરિક મતદાર યાદીમાં નામ સમાવેશ હોય પરંતુ વિવિધ કારણોસર નામ કમી પણ કરાવવું પડે છે. નાગરિકના મૃત્યુના કારણે મતદાર યાદીમાંથી નામ કમી માટે આ ફોર્મ નંબર-7 ભરવાનું રહેશે. આ ઉપરાંત નાગરિકના સ્થળાંતરને કારણે મતદાર યાદીમાંથી કમી કરવા માટે આ ફોર્મ ભરી શકે છે.

Change in Details in Electoral Roll (Form-8)

ભારતીય ચૂંટણીપંચ દ્વારા જે નાગરિકોના મતદારયાદીમાં નામ આવી ગયેલ હોય પરંતુ એમાં જરૂરી સુધારા કે વધારા કરવાના હોય તેવા નાગરિકો ફોર્મ નંબર-8 નો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ ફોર્મ દ્વારા નાગરિક નામ,જન્મતારીખ, ફોટોગ્રાફ, સરનામું વગેરેમાં સુધારો કરી શકાય છે.

See also  લેપટોપ સહાય યોજના 2024 | Laptop Sahay Yojana 2024

Transposition of Entry in Electoral Roll (Form-8A)

ચૂંટણી આયોગ દ્વારા દેશના નાગરિકો મતદાર યાદીમાં પોતાનું સરનામું બદલવા માંગતા હોય તો બદલાવી શકે છે. સમાન મતદાર યાદીમાં એક રહેઠાણના સ્થળેથી તે જ મતદાર વિભાગમાં અન્‍યત્ર સ્થળાંતર કરવાના કિસ્સામાં ફોર્મ નંબર-8A નો ઉપયોગ કરી શકે છે.

Required Documents & Eligibility Criteria Of Gujarat Voter List

રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા નવી મતદાર યાદી બનાવવામાં આવે છે. જેમાં નાગરિકોની નવી નોંધણી માટે, સુધારા માટે કે નામ કમી કરવા માટે જુદા-જુદા ડોક્યુમેન્‍ટ માંગવામાં આવે છે. જે નીચે મુજબના છે.

 • નાગરિક ભારતનો & ગુજરાતનો નાગરિક હોવો જોઈએ.
 • નાગરિક 18 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના હોવા જોઈએ.
 • આધારકાર્ડ
 • રેશનકાર્ડ
 • રહેઠાણનો પુરાવો
 • ઉંમર અંગેનો પુરાવો (L.C/ જન્મનું પ્રમાણપત્ર/ મેડિકલ ઓફિસરનું ઉંમર અંગેનું પ્રમાણપત્ર)
 • ઈ-મેઈલ આઈડી
 • પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો
 • મોબાઈલ નંબર
 • લગ્નનું પ્રમાણપત્ર

Voter Helpline Application : Download

Voter Helpline
Voter Helpline
Price: To be announced

National Voters Service Portal (NVSP)

ભારતીય ચૂંટણીપંચ દ્વારા મતદાન દિવસને તહેવારની જેમ ઉજવવામાં આવે છે. આ માટે ઘણા બધા કાર્યક્રમો તથા પ્રોગ્રામ અમલમાં મૂકવામાં આવએલ છે. તથા ચૂંટણીપંચ દ્વારા ઘણી વેબસાઈટ અને વેબપોર્ટલ નાગરિકોની સરળતા માટે બનાવેલ છે. જેમાં National Voter Service Portal (NVSP) બનાવવામાં આવેલ છે. જેને ગુજરતીમાં રાષ્ટ્રીય મતદાન સેવા પોર્ટલ કહેવામાં આવે છે. જેમાં નાગરિકો પોતાની સેવાઓનો લાભ જાતે મેળવી શકે છે. આ પોર્ટલ વિશેની વધુ માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે.

Online Voter Registration

ભારતના મતદારોની સરળતા માટે Online Voter Registration ની સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું તે વિશે માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • સૌપ્રથમ Chief electoral Officer, Gujarat ની official website પર જાઓ.
 • ત્યારબાદ તેના Home Page ખૂલશે.
 • જેમાં જો રજીસ્ટેશન ધરાવતા ન હોય તો “’don’t have an account? Create an account પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • જેમાં નાગરિકે પોતાનું Email Id અથવા Mobile No. નાખવાનો રહેશે.
 • મોબાઈલ અથવા ઈમેઈલ આઈડી નાખ્યા બાદ OTP આવશે તે OTP નાખવાનો રહેશે.
 • OTP વેરીફાઈ કર્યા બાદ નવો પાસવર્ડ બનાવવાનું પેજ આવશે, જેમાં Enter New Password દાખલ કરવાનો રહેશે.
 • જેને સબમીટ કરવાથી તમારું Voter Online Registration ની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે.
See also  Download PUC Certificate for Car & Bike

Search Your Name In Gujarat Voter List

ભારત સરકારના National Voters Service Portal(NVSP) દ્વારા નાગરિકો ઘરે બેઠા election yadi gujarat માં નામ છે કે નહિં તે ચેક કરી શકે છે. નાગરિકો પોતાના નામ, સરનામા, ઉંમરના આધારે જાણી શકે છે. તથા મતદારો પોતાના EPIC No. દ્વારા પણ જાણી શકે છે.

 • જેમાં નાગરિકો Voter id search by name દ્વારા પોતાનું નામ યાદીમાં સામેલ છે કે નહિં તે જાણી શકે છે.
 • આ ઉપરાંત નાગરિકો Search by EPIC No. દ્વારા પણ gujarat voter id list માં પોતાનું નામ જાણી શકે છે.

Download e-EPIC Card (Gujarat Voter ID Card)

ભારતીય ચૂંટણીપંચ દ્વારા NVSP વેબસાઈટ બનાવવામાં આવેલ છે. જેમાંથી નાગરિક પોતાનું ચૂંટણીકાર્ડ ઓનલાઈન કઢાવવું હોય તો ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

 • સૌપ્રથમ NVSP.in પર જવાનું રહેશે.
 • તેમાં e-EPIC Download પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • જ્યાં અરજદારે પોતાનો EPIC No. અને રાજ્ય સિલેકટ કરીને ડાઉનલોડ કરી શકશે.

Download Electoral Roll PDF

ભારતીય ચૂંટણી આયોગ દેશના તમામ નાગરિકોને Electoral Roll પોતાના ઘરેથી જ ડાઉનલોડ કરી શકે તેવી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવે છે.

 • સૌપ્રથમ https://ceo.gujarat.gov.in/  પર જાઓ.
 • ત્યારબાદ “Electoral Rolls – 2023” પર જાઓ.
 • હવે “Electoral Roll – Gujarat State “ નામનું નવું પેજ ખૂલશે.
 • હવે “District, Assembly અને Captcha નાખીને ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

Know Your Application Status

નવા નોંધાયેલા મતદારો પોતાની ચૂંટણી ઓળખકાર્ડ માટેની કરેલી Application નું Status જાતે જાણી શકે છે. જ્યાં મતદાર પોતાના ચૂંટણીકાર્ડ નંબર દ્વારા BLO નું નામ અને મોબાઈલ નંબર મેળવી શકે છે. આ ઉપરાંત Electoral Officers નું નામ અને નંબર જાણી શકશે. મતદાનક્ષેત્રનું સરનામું જાણી શકશે.

See also  PM વિશ્વકર્મા યોજના 2024 | PM Vishwakarma Yojana @pmvishwakarma.gov.in

ચૂંટણી કાર્ડ ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું? | Voter ID Card Download

Step 01 : ચૂંટણી કાર્ડ ઓનલાઇન જોવા માટે તમારે સૌપ્રથમ તમારે ચૂંટણી કાર્ડ ની વેબસાઈટ પર જવાનું રહશે જેનું નામ છે NVSP (National Voter’s Service Portal) https://www.nvsp.in/

Step 02 : ત્યારબાદ તમારે તે વેબસાઈટ માં લોગીન કરવાનું રહેશે. જો તમે પ્રથમ વખત વેબસાઈટ પર મુલાકાત કરો છો તો તમારે election card download કરવા માટે પહેલા રજીસ્ટર કરવું પડશે. પછી તમે તેમાં લોગીન કરી શકશો.

Step 03 : લોગીન કર્યાબાદ તમને Download e-Epic નામનું ઓપ્શન દેખાશે તો તમારે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Step 04 : Download e-Epic પર ક્લિક કર્યાબાદ તમને નવુ પેજ જોવા મળશે જેમાં તમારે તમારું ચૂંટણી કાર્ડ નંબર અથવા તો ફોર્મ રેફરન્સ નંબર નાખવા પડશે. અને નીચે તમારું રાજ્ય સિલેક્ટ કરી ને Search પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Step 05 : Search પર ક્લિક કર્યાબાદ તમારી details ખુલી જશે અને તમને તેમાં તમારા રજિસ્ટર કરાયેલા મોબાઈલ નંબર પર જોવા મળશે અને નીચે Send Otp નામનું ઓપ્શન પાર જોવા મળશે પછી તમારે Send Otp પર ક્લિક કરવાનું રહેશે જેથી તમારા રજીસ્ટર મોબાઈલ નંબર માં એક OTP (મેસેજ) આવશે જે તમારે Enter Otp ની જગ્યા એ દાખલ કારવાનું રહશે.

Step 06 : Otp Enter કર્યા બાદ તમારે OTP Verification Done Successfully લીલા અક્ષર માં લખેયલું આવશે જો Otp સાચો હશે તો .પછી તમારે નીચે આપેલા captcha code ને ભરવા પડશે પછી Download e-Epic પર ક્લિક કરવાનું રહશે અને પછી તમારા મોબાઈલ માં તમારું ચૂંટણી કાર્ડ  ડાઉનલોડ PDF માં થઈ જશે .

Step 07 : આ election card download તમે ગમે તે જગ્યા એ ઉપયોગ કરી શકો છો તેમાં તમને સુરક્ષા માટે એક QR Code પણ જોવા મળશે.

અમને આશા છે કે તમને આ લેખ વાંચી ને સાંજે ગયું હશે કે ચૂંટણી કાર્ડ ઓનલાઇન જોવા માટે શું પ્રોસેસ છે અને (election card download) ઓનલાઇન ચુંટણી કાર્ડ download કેવી રીતે કરવું? જો તમને આ આર્ટીકલ ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રો અને WhatsApp Group માં શેર કરો. Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *