વિદ્યાસહાયક ભરતી મેરીટ 2023

GHAT – Final Merit

Subject Name
ધોરણ ૧ થી ૫Download
ગણિત/વિજ્ઞાનDownload
સામાજિકવિજ્ઞાનDownload
ભાષા-ગુજરાતીDownload
ભાષા-હિન્દીDownload
ભાષા-અંગ્રેજીDownload
ભાષા-સંસ્કૃતDownload

GHAT – Provisional Merit

Subject Name
ધોરણ ૧ થી ૫Download
ગણિત/વિજ્ઞાનDownload
સામાજિકવિજ્ઞાનDownload
ભાષા-ગુજરાતીDownload
ભાષા-હિન્દીDownload
ભાષા-અંગ્રેજીDownload
ભાષા-સંસ્કૃતDownload

GENERAL – Final Merit

Subject Name
ધોરણ ૧ થી ૫Download
ગણિત/વિજ્ઞાનDownload
સામાજિકવિજ્ઞાનDownload
ભાષા-ગુજરાતીDownload
ભાષા-હિન્દીDownload
ભાષા-અંગ્રેજીDownload
ભાષા-સંસ્કૃતDownload
See also  મેરી માટી મેરા દેશ સર્ટીફીકેટ ડાઉનલોડ કરો Meri Maati Mera Desh Certificate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *