ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે | Free Drum And Two Plastic Baskets

જરાત સરકાર દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ નાગરિકોના હિત માટે ચાલે છે. જેમાં ઘણી યોજનાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે પોર્ટલ બનાવેલ છે. જેવા કે e samaj kalyan poratldigital gujarat portalNSAP Portal તથા ikhedut portal વગેરે ઓનલાઇન પોર્ટલ બનાવવામાં આવેલા છે. જેથી રાજ્યના નાગરિકો Gujarat Government Schemes નો લાભ સરળતાથી મેળવી શકે અને વિવિધ કચેરીઓ સુધી રૂબરૂ જવાથી મુક્તિ મળે.

ગુજરાત રાજ્ય પોર્ટલમાં આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઘણી બધી ખેડૂતલક્ષી યોજનાના ઓનલાઇન અરજીઓ થાય છે. રાજ્યના ખેડૂત નોંધણી રજીસ્ટ્રેશન પોતાની ગ્રામ પંચાયત મારફતે કરાવી શકે છે. આઈ ખેડૂત પર નોંધણી કરાવ્યા બાદ ખેતીવાડીની યોજનાઓ, પશુપાલનની યોજનાઓ, બાગાયતી યોજનાઓ તથા મત્સ્યપાલનની યોજનાઓનો લાભ લઇ શકે છે.

યોજનાનું નામખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે
ભાષાગુજરાતી અને English
ઉદ્દેશખેડૂતોની આવક વધારવા માટે
લાભાર્થીનાના અને સીમાંત ખેડૂત ભાઈઓ
સહાયની રકમમફતમાં 200 ડ્રમ અને 10 લિટરના બે ટબ
માન્ય વેબસાઈટhttps://ikhedut.gujarat.gov.in/  
ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે | Free Drum And Two Plastic Baskets

યોજનાનો હેતુ

રાજ્યના ખેડૂતોને વિવિધ ઉપયોગ માટે સીધી સાધન સહાય આપવામાં આવશે જેથી લાભાર્થી ખેડૂતો લાભ લઈને ખેતીની આવક વધારી શકે છે. આ khedut yojana અંતર્ગત લાભાર્થી ખેડૂતોને ડ્રમ તેમજ બે પ્લાસ્ટિકના ટોકર(ટબ) વિનામૂલ્યે આપવામાં આવશે.

યોજના અન્વયે ખેડૂત નોંધણી માટેની પાત્રતા

આ યોજના અન્વયે i-ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. આ યોજના માટે લાભાર્થી પાસે ખેતીલાયક જમીન હોવી જોઈએ તથા જમીન નોંધણી પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોવા જોઈએ.

યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

   i-khedut portal 2021 દ્વારા તાજેતરમાં વિવિધ સરકારી યોજનાઓના ઓનલાઇન અરજીઓ સ્વીકારવાનું ચાલુ કરેલ છે. જેમાં આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર આ યોજનાની અરજી માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે.

1. આધારકાર્ડની નકલ

2. જમીનના 7/12 અને 8-અ ની નકલ

See also  ગુજરાત જાહેર રજાની યાદી વર્ષ 2024 | Gujarat Public Holidays 2024 @gad.gujarat.gov.in

3. રેશનકાર્ડની નકલ

4. અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિનું પ્રમાણપત્ર (લાગુ પડતું હોય તો)

5. દિવ્યાંગ ખાતેદારો માટે દિવ્યાંગ હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર (લાગુ પડતું હોય તો)

6. સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં અન્ય ખાતેદાર

7.વન અધિકાર પત્રની નકલ (જો લાગુ પડતું હોય તો)

અરજી કેવી રીતે કરવી

ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે મેળવવા માટે ખેડૂત મિત્રોએ ikhedut online application કરવાની રહેશે. આ ઓનલાઈન અરજી વિવિધ જગ્યાએથી કરી શકાય.

 • ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજી માટે ગ્રામ કક્ષાએ VCE મારફતે કરી શકાય.
 • આ યોજનાની ઓનલાઈન માટે શહેરમાં કે ગ્રામ વિસ્તારમાં ઓનલાઈનની કામગીરી કરતા હોય એમની પાસેથી પણ કરી શકાય.
 • આ યોજનાની ઓનલાઈન અરજી માટે જો જાણકારી હોય તો ઘરેથી પણ ભરી શકાય છે.

Ikhedut Portal Registration Step By Step

કિસાનોને વિવિધ ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ કરવાની રહેશે. જેના માટે Government of Gujarat દ્વારા i-ખેડૂત – Web Portal બનાવેલ છે. આ પોર્ટલ  Agriculture, Farmers Welfare & Co-Operation Department થકી બનાવેલ છે. વિવિધ ખેડૂતોની સરકારી યોજનાઓની ઓનલાઈન એન્‍ટ્રી કેવી રીતે કરવી તેની વિગતો નીચ મુજબ જાણીશું.

 • સૌપ્રથમ Google Search Box માં આઇ ખેડૂત પોર્ટલ સર્ચ કરવું. અથવા આ https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ઓપન કરવી.
 •  ઉપર મુજબ સ્ક્રીન ખૂલશે જેમાં યોજનાઓ પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં વધારાનું નવું પેજ યોજનાઓ માટે સંપર્ક ખૂલશે જેની નોંધ કરીને close કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ ખેતીવાડી ની યોજનાઓ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • જેના પરિણામ સ્વરૂપે પ્રથમ ક્રમાંક પર ડ્રમ તેમજ બે પ્લાસ્ટિકના ટોકર(ટબ) નામની યોજના હશે જેમાં “અરજી કરો” તેના પર ક્લિક કરવું.
 • હવે ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિકના ટોકર(ટબ)ની યોજના ખૂલશે જ્યાં “તમે રજીસ્ટર અરજદાર છો” તેનો હા કે ના માં જવાબ આપીને આગળની માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • તમે રજીસ્ટર અરજદારમાં “હા” સિલેકટ કરતાં આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખીને આગળ અરજીની વિગતો ભરવાની રહેશે. અને જો “ના” પસંદ કરવામાં આવે તો “નવી અરજી કરવા ક્લિક કરો” પર ક્લિક કરો.
 • જેમાં અરજદારનું નામ, સરનામું, બેંક ખાતાની વિગતો, રેશનકાર્ડની વિગતો, ikhedut 7/12 વગેરે તમામ માહિતી ભરીને “અરજી સેવ કરો”  પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • અરજી સેવા કર્યા બાદ જો અરજીમાં સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો “અરજી અપડેટ કરવા ક્લિક કરો” પર જવાનું રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂત દ્વારા ઓનલાઈન અરજી ભર્યા બાદ જો સાચી માહિતી હોય તો જ “અરજી કન્‍ફર્મ કરવા ક્લિક કરો” તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. એકવાર અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ તે અરજી નંબર સુધારા વધારા થશે નહિં તેની નોંધ લેવી.
 • અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ લાભાર્થી ખેડૂત દ્વારા અરજીનિ પ્રિન્‍ટ કાઢવાની રહેશે.
 • અરજીની પ્રિન્‍ટ લેવી ફરજીયાત છે. ઓનલાઈન અરજીની પ્રિન્‍ટ કાઢીને લાભાર્થીએ સહી/અંગૂઠાનું નિશાન કરી અરજી પર દર્શાવેલ ઓફિસ/કચેરીના સરનામે અરજી કર્યા તારીખથી દિન-7 માં રજૂ કરવાની રહેશે.
 • I-khedut portal registration કર્યા બાદ જો ખેડૂત લાભાર્થીએ કચેરીમાં રૂબરૂ આપવા ન જવું હોય તો પ્રિન્‍ટ પર લાભાર્થીએ સહી/સિક્કા કરાવ્યા બાદ “અરજી પ્રિન્‍ટની સહી કરેલ નકલ અપલોડ કરવા ક્લિક કરો” પર ક્લિક કરીને અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • લાભાર્થીના અન્ય ડોક્યુમેન્‍ટ અપલોડ કરવા ક્લિક કરો પરથી બીજા ડોક્યુમેન્‍ટ Upload કરી શકાશે.
 • Scan કરેલ નકલ PDF ફોર્મેટમાં અપલોડ કરવી તેની સાઈઝ 200 kb થી વધવી જોઈએ નહિ.
See also  કિસાન પરિવહન યોજના | Kisan Parivahan Yojna

મહત્વપૂર્ણ લિંક: 

ઓફિસિયલ વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
ટેલિગ્રામ ચેનલમા જોડાઓ અહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

FAQ – ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યેLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *