સ્માર્ટફોન ખરીદવા પર સહાય

💥ખેડૂતો માટે નવી યોજના જાહેર.
■ ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂત ને મળશે સ્માર્ટફોન ખરીદવા પર સહાય. રૂ. 15000/- સુધીનો મોબાઈલ ફોન ખરીદવા પર સહાય *ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

See also  Gujarat WhatsApp Group Link


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *