પ્રધાનમંત્રી ગતિ શક્તિ યોજના | PM Gati Shakti Yojana :Click Here

15th August 2021 | Independence Day Photo Frames Android Application :Click Here

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના | PM Ujjwala Yojana Online Registration :Click Here

ઈ-શ્રમ કાર્ડ રજીસ્ટ્રેશન | શ્રમકાર્ડ ડાઉનલોડ | e-SHRAM Portal | Registration :Click Here

Azadi ka Amrit Mahotsav Certificate Link | Rashtragaan.in :Click Here

Gujarat Primary Education Useful Application and Portal :Click Here

E-RUPI ડિજિટલ પેમેન્ટ સોલ્યુશન | e-RUPI Voucher-based Digital Payment :Click Here

પા પા પગલી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ભરતી – PA PA Pagali Project Bharti :Click Here

મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજના | Mukhyamantri Bal Seva Yojana Application Form :Click Here

RTE Gujarat Admission 2021-22 Second Round :Click Here